Transportni beton i agregati

Ostali proizvodi

Proizvodnja betona odvija se u najmodernijoj certificiranoj betonari u vlasništvu poduzeća. Kvaliteta sirovina i betona ispituje se u vlastitom i podugovorom akreditiranom laboratoriju.
U proizvodnji koristimo prvoklasne materijale koje eksploatiramo iz vlastite šljunčare. U daljnjem procesu pripreme materijala za proizvodnju, isti se separiraju na vlastitoj separaciji.